Aktualnoœci


Malowanie na szkle  [2010-04-06]

Jednš z ciekawszych form twórczo?ci jest malowanie na szkle. Jest to malowanie p?askie, z pewnym uproszczeniem kszta?tów oraz pomini?ciem zasad perspektywy.

PROJEKT

Przyst?pujšc do malowania na szkle trzeba najpierw przygotowa? projekt na papierze. Projekt postaci ludzkiej nale?y zaczš? od naniesienia barwnej pla-
my twarzy lub odzie?y, a dopiero potem dorysowa? szczegó?y: oczy, policzki, kropki guzików, kreski kieszeni itp. Projekt nale?y umie?ci? pod szk?em i unieruchomi?, np. plastrem.

PRZYGOTOWANIE SZK?A

Mo?e to by? kawa?ek zwyk?ego szk?a okiennego, od razu przyci?ty do wymiarów projektu na papierze. Aby zabezpieczy? si? przed pokaleczeniem podczas dalszych prac warto ostre kraw?dzie szyby oszlifowa? drobnoziarnistym papierem ?ciernym lub ose?kš na mokro. Nast?pnie trzeba powierzchni? szyby dok?adnie umy? czystš wodš z myd?em lub przetrze? szmatkš zwil?onš w denaturacie, po czym wytrze? do sucha (np. papierem toaletowym).

DOBÓR FARB

Na szkle maluje si? na ogó? farbami kryjšcymi (barwnych lakierów transparentowych u?ywa si? do malowania witra?y). Mogš to by? ró?ne farby, zale?nie od przeznaczenia malowid?a i warunków jego pó?niejszego eksponowania. Chodzi tu np. o odporno?? farby na ?cieranie (gdy malowid?o jest ods?oni?te z obu stron), jego trwa?o?? w warunkach du?ej wilgotno?ci (np. ozdoba eksponowana w ?azience lub w kuchni) czy przy du?ych zmianach temperatury (np. aba?ur z malowanego szk?a). W najprostszym rozwišzaniu mo?na zastosowa? zwyk?e farby plakatowe. Malowid?o trzeba jednak wówczas zabezpieczy? przed wilgociš warstwš dowolnego lakieru bezbarwnego. Innym rodzajem zabezpieczenia - przed uszkodzeniami mechanicznymi - mo?e by? podklejenie szk?a tekturkš lub grubym papierem. Ale nie wolno stosowa? kleju wodnego. Szk?o mo?na tak?e malowa? artystycznymi farbami olejnymi. Warunkiem uzyskania trwa?ej pow?oki malarskiej jest wówczas dok?adne umycie i odt?uszczenie powierzchni szk?a. W tym celu wystarczy przetrze? szyb? czystš szmatkš zwil?onš w denaturacie lub acetonie. Po odt?uszczeniu szk?a nie nale?y dotyka? go nie os?oni?tymi d?o?mi.

TECHNIKA MALOWANIA

Malujšc na szkle post?puje si? odwrotnie ni? przy przygotowywaniu projektu. Najpierw trzeba zaznaczy? na czarno kontury postaci czy przedmiotów oraz nanie?? w ich obr?bie szczegó?y, np. zmarszczki, korale, pasek, fa?dy odzie?y. Nast?pnie nale?y namalowa? kolorami np. usta, w?osy, karnacj? skóry i rumie?ce twarzy. Dopiero na ko?cu maluje si? pozosta?e cz??ci barwnej garderoby, t?o oraz wszystkie powierzchnie nie pokryte farbš. Trzeba pami?ta?, ?e w tej technice maluje si? ?lewš" stron? szk?a, która zostaje potem odwrócone i zabezpiecza malowid?o przed uszkodzeniami. Kolejno?? malowania poszczególnych plam i detali musi wi?c by? taka, aby nast?pnš warstwš nanoszonej farby nie zakrywa? tego, co zosta?o namalowane wcze?niej. Je?li projekt jest dobrze widoczny przez szk?o, mo?na przystšpi? do nanoszenia konturów i plam kolorowej farby. Warto wiedzie?, ?e w porównaniu z malowaniem nawierzchniowym wszystkie barwy k?adzione na szkle zyskujš na wyrazisto?ci, g??bi i intensywno?ci. Uwaga: W technice malowania na szkle nie jest mo?liwe dokonywanie poprawek zacz?tego lub gotowego malowid?a. Jakakolwiek korekta jest mo?liwa dopiero po zmyciu ca?o?ci i powtórzeniu malowid?a od poczštku.


Zobacz pozostałe aktualnoœci


Skomentuj

Galeria rysunków - najnowsze

Najnowsze opowiadania


Kontakt

Gulanty
pomoc@gulanty.pl

2